Srpski

Kosovska Agencija za Imovinu, sada Kosovska Agencija za Upoređivanje i Verifikaciju Imovine u vezi sa unutrašnjim konkursom za “Šefa Divizije za Budžet i Finansije” objavljenog dana 25.11.2106 otvorenog do 02.12.2016 i nakon završetka svih procedura konkursa za radno mesto za gorepomenutu poziciju, po preporuci iz Nezavsinog Nadzornog Odbora za Civilnu Službu Kosova, objavljuje sledeće:
 

O B A V E Š T E NJ E
 

O poništavanju konkursa za poziciju
  I. Šef Divizije za Budžet i Finansije -1 (jedno radno mesto) pod referentnim brojem: AKP 002/2016.
  Konkurs se poništava na osnovu odluke Nezavisnog Nadzornog Odbora za Civilnu službu Kosova, pod brojem protokola 5685/2016 od dana 29.12.2016 i usvajanjem od strane VD. Zamenika Izvršnog Direktora KAI/KAUVI.
 

Zahvaljujemo vam se na razumevanju.

2017 01 25 Njoftim mbi anulimin - Udheheqes i Divizionit per Buxhet dhe Financa-shq.pdf

2017 01 25 Njoftim mbi anulimin - Udheheqes i Divizionit per Buxhet dhe Financa-ser.pdf

2017 01 25 Njoftim mbi anulimin - Udheheqes i Divizionit per Buxhet dhe Financa-eng.pdf