Srpski
OPŠTE INFORMACIJE O KPA

Kosovska agencija za imovinu je osnovana 4. marta 2006. godine kao nezavisno telo.Mandat agencije je da obraduje zahteve koji se odnose na privatnu nepokretnu imovinu, uključujući poljoprivrednu i komercijalnu imovinu, a koji su povezani sa oružanim sukobom na Kosovu 1999. godine. Nadležnost i struktura KPA su predvidene UNMIK Uredbom 2006/10 a pravno regulisanje ceka na odobrenje koje ce predvideti pravila procedure rešavanja zahteva podnešenih pred KPA-om koji su izloženi u administrativnom upustvu 2007/5.


1. Šta je Kosovska Agencija za imovinu (KPA)?

Kosovska agencija za imovinu (KPA) je osnovana 4. marta 2006. godine pod UNMIK Uredbom 2006/10 i UNMIK uredbom 2006/50, kao i administrativnim upustvom 2007/5. Mandat KPA je da rešava zahteve nastale iz oružanog sukoba 1999. godine koji se odnose na privatnu nepokretnu imovinu, uključujući poljoprivrednu i komercijalnu imovinu. 
 
KPA je sastavljena iz Upravnog Odbora, Izvršnog Sekretarijata i Komisije za Imovinske Zahteve.
 
Upravni Odbor

Upravni Odbor ce nadgledati rad KPA i obezbedjivati administrativni nadzor, sveukupno usmeravanje I donošenje smernica. On ne učestvuje u procesu u kojem Komisija usvaja nalaze i zaključke u vezi pojedinačnih zahteva.

Upravni odbor je sastavljen od 5 članova koji će biti imenovani od strane Specijalnog predstavnika Generalnog sekretara od kojih će dva člana biti imenovana od strane Premijera. SIGS postavlja za Predsedavajuceg jednog od članova Nadzornog odbora. 

Izvršni Sekretarijat
 
. Izvršni Sekretarijat ce biti zadužen da prima i registruje zahteve, obaveštava stranke i priprema zahteve i odgovora na zahteve za razmatranje Komisiji. Izvršni Sekretarijat će imati Direktora i zamenika Direktora koji će biti imenovani od strane Specialnog predstavnika Generalnog sekretara.

Komisija za Imovinske Zahteve 

Komisija za Imovinske Zahteve (Komisija) je sastavljena od dva medunarodna i jednog lokalnog člana koji će biti imenovani od strane SIGS-a, i jedan član biće imenovan za predsedavajuceg. članovi Komisije moraju da budu stručnjaci u oblasti stambenog I imovinskog prava I kompetentni za obavljanje prevosudne funkcije.Lokalnog člana imenuje Specijalni predstavnik Generalnog sekretara na predlog predsednika Vrhovnog suda Kosova.

2. Ko može podneti zahtev kod KPA?

Svako fizicko ili pravno lice može podneti zahtev kod KPA ukoliko zahtev spada u jednu od sledećih kategorija:

1. Ako ste vlasnik privatne nepokretne imovine, uključujući poljoprivrednu i komercijalnu imovinu ali trenutno niste u mogućnosti da koristite svoje imovinsko pravo.
2. Ako ste zakonski posednik/korisnik ili nosilac stanarskog prava nad privatnom nepokretnom imovinom, uključujući i poljoprivrednu i poslovnu imovinu a sada niste u mogućnosti da upražnjavate svoje imovinsko pravo.
 
Podnošenje zahteva je počelo 5 Aprila 2006 a završeno je 3 decembra 2007.

3. Mogu li da zastupam druge clanove svoje porodice?

Da, ako želite da vas zastupa neko drugi, morate njemu/njoj dati validno Punomoćje. Punomoćje je pravni dokument koji daje ovlašćenje imenovanoj osobi da (ovlašćenoj osobi) da može delovati u vaše ime.
 
Ako želite  da vas neko drugi zastupa trebate da pripremite punomoćje, koje mora biti overeno u važećem sudu,ili da posetite neku od KPA kancelarija,gde takodje možete da ovlastite nekog drugog. Punomoćje treba da sadrži sledeće informacije:

  1. Vaše ime, adresu i broj lićne karte
  2. ime, adresu i broj lićne karte osobe koju želite da ovlastite,i
  3. detalje i opis funkcije koju želite da ovlašćena osoba obavlja u vaše ime ,u vezi sa zahtevom podnetim KPA

Zapamtite  takodje da  ovlašćenoj osobi date kopiju vaše lićne karte ili bilo koji drugi potrebni dokument/informaciju kako bi bila u mogućnosti da vas zastupa.


4. Da li moram da platim za postupak pred KPA?

Ne. Radnici KPA će vam pomoći besplatno,bez ikakve nadoknade administrativnih taksi kad podnosite zahtev kod KPA.

5. Kada je zadnji rok za podnošenje zahteva?

Podnošenje zahteva je pocelo 5 Aprila 2006 a žavršeno je 3 decembra 2007. Ne može se više podneti zahtev kod KPA. U toku podnošnja zahteva, KPA je primila skoro 40, 000 zahteva

6. Kako ce moj zahtev biti obradivan?

Nakon prijema zahteva, kada KPA uvidi da ima dovoljno informacija  počinje sa obradom zahteva, u vezi sa tim radnici KPA vas mogu kontaktirati u slučaju da im trebaju dodatne informacije,

KPA zatim notifikuje(obaveštava) imovinu, stavljajući obaveštenje na imovinu i objavljuje detalje imovine za koju je podnet zahtev(kao opština, selo, naziv i broj ulice, i broj parcele), kao i u KPA Službenom listu, da obavesti  svakog  ko  misli da ima potencijalni pravni interes za  imovinu  koju trenutno koristi, a za koju je primio obaveštenje da je zahtev podnet.Svako ko misli da ima pravni interes u vezi bilo kog objavljenog zahteva,treba da se obrati kancelariji KPA u roku od 30 dana od dana objavljivanja zahteva, ako želi da učestvuje u zahtevu.KPA Službeni list izlazi na Albanskom i  Srpskom, a Engleska verzija je dostupna na KPA veb sajtu. Službeni list izlazi u dnevnim novinama Kosova Sot na Albanskom jeziku, kao i u nedeljnim novinama Jedinstvo na srpskom jeziku. Službeni list takodje možete dobiti u svakoj opštini i sudu na Kosovu.

Nakon žavršene notifikacije, sledi verifikacija (provera dokumenata), gde se proverava sva  podneta dokumentaciji  vezana za  zaheva,. Kada dokumenta budu verifikovana i sve relevantne stranke obaveštene, zahtev će biti spreman da se preda Komisiji(KPCC) koja donosi zaključke i nalaze o zahtevu. Odluke Komisije(KPCC) ce se izvršavati 15 dana nakon stranka bude obaveštena o odluci.KPA  će garantovati izvršenje odluke(imati smisao).

7. Da li postoji pravo na žalbu KPCC?

Da, nakon obaveštavanja o konačnoj odluci o zahtevu, stranka ima rok od 30 dana da podnese žalbu na odluku Vrhovnom Sudu Kosova.

 Žalba može biti podnesena na osnovu toga sto odluka predstavlja ozbiljno kršenje važeceg zakona ili sto je odluka zasnovana na nepotpunim činjenicama ili pogrešnoj proceni činjenica. Vrhovni Sud odlučuje o žalbama na veću kojeg čine troje sudija (dva medjunarodna i jedan lokalni sudija).
. Odluke Komisije (KPCC) će se izvršavati 15 dana nakon stranka bude obaveštena o odluci. Ako podnesete žalbu Vrhovnom sudu Kosova,izvršenja odluke neće biti (ili će biti na čekanju)sve dok se vaša žalba ne reši.

Odluka Vrhovnog Suda o žalbi biće konačna i zakonski primenljiva u roku od petnaest dana od dana kada postane pravosnazna. Načini sprovodjenja odluke uključuju izbacivanje, stavljanje imovine pod upravu, sporazum o zakupu, oduzimanje nezakonitih struktura, aukciju i kompenzaciju.

8. Kako se odluka moze sprovesti?
Odluka Vrhovnog Suda o žalbi bice konacna i zakonski primenljiva u roku od petnaest dana od dana kada postane pravosnazna. Nacini sprovodjenja odluke ukljucuju izbacivanje, stavljanje imovine pod upravu, sporazum o zakupu, oduzimanje nezakonitih struktura, aukciju i kompenzaciju.Odluka ce biti izvršena u skaldu sa zahtevom nosioca imovinskog prava.
9. Kakva je veza izmedu DSIP-a i KPA-e?

U smislu UNMIK-ove Uredbe 2006/10, Direkcija za Stambena i Imovinska Pitanja („DSIP“) je preobražena u KPA. KPA stoga preuzima sve odgovornosti za sprovodjenje svih zahteva za stambenu imovinu koji su bili u toku obrade pred HPD-om 4. marta 2006. godine uključujući odgovornost za imovinu pod upravom. Dalje, Komisija za Stambena i Imovinska Pitanja (HPCC) će nastaviti da odlučuje o ograničenom broju preostalih zahteva koju su trenutno u toku obrade pred njom.

Detaljne informacije o HPD-u i kontakt detalji su dostupni na www.hpdkosovo.org

 

10. Šta znaci “Imovina pod Administracijom”?

KPA može upravljati imovinom privremeno u ime podnosioca zahteva,  sve dok podnosioc zahteva  ne traži  da koristi imovinu na neki drugi način.Ako je imovina pod upravom KPA ,nosilac imovinskog prava može da se uključi u program “Izdavanja pod kiriju”.

 Nosilac Imovinskog prava može raskinuti  Ugovor o iznajmljivanju u bilo koje vreme pismenim dopisom upućenim kancelariji KPA. Na osnovu tog dopisa, mi ćemo obavestiti podstanara i izmiriti raćune. Ovaj postupak bi mogao da potraje i do deveset dana.

Kada je imovina vraćena u posed, uprava nad imovinom se zatvara.

KPA ne preuzima odgovornost za štetu napravljenu na imovini u slućaju da dodje do iseljenja.

11. Šta je to izdavanje pod kiriju?
Program Izdavanje pod kiriju.

Za više informacija možete poslati  e-mail klikom na prateci link i dobicete odgovor.Takodje nas možete pozvati telefonom na 038/249 918, ili doci kod nas u kancelariju.


KAI „Direktna linija“
Ako zelite, mozete nas kontaktirati telefonom od Ponedeljka do Petka (08:00-16:30) na +381 38 249 936
Podržavaju
 
2008 © KAI Sva prava zadržana. Ueb dizajn KAI