Srpski
KAI PROGRAM IZDAVANJA POD KIRIJU
  • Informacije za nosioce imovinskog prava
  • Informacije za podstanare
  • Ivomine pod administracijom
Šta je to izdavanje pod kiriju? 

Kosovska Agencija za imovinu (KAI) osnovana je 4 marta 2006 godine pod okriljem UNMIK-ove Uredbe 2006/10. Pored drugih zadataka, KAI ima mandat da nadgleda sprovodenje programa izdavanja pod kiriju imovine na Kosovu.

KAI je nedavno pokrenula program izdavanja pod kiriju imovine koja je stavljena pod njenu administraciju. Ovaj program omogucava nosiocima imovinskog prava da imaju stalni prihod od svoje imovine tako što ce ovlastiti KAI da imovinu iznajmljuje dok se ne odluce da pocnu da koriste imovinu na neki drugi nacin.


Kako se ukljuciti u program izdavanja pod kiriju?  

Ucestvovanje u uvom programu je dobrovoljno i jednostavno. Jednostavno zakažite razgovor u jednoj od kancelarija KAI (pogledajte spisak kancelarija na zadnjoj strani ove brošure) i ponesite sa sobom:

  1. vašu ličnu kartu;
  2. pismene instrukcije Vaše banke o tome kako da primate elektronsku uplatu od banke na Kosovu;SWIFT (Društvo za svetsku međunarodnu finansijsku telekomunikaciju)
  3. 3. adresu, Vaš broj mobilnog telefona i ako imate e-mail adresu.

Bez ovoga necemo biti u mogucnosti da izvrsimo uplate za kiriju.

 Kako cete da primate kiriju za Vašu imovinu?  

Kirija se može dobijati samo ako postoji stanar koji želi da iznajmi Vašu imovinu. Zato KAI nije u situaciji da Vam garantuje placanje kirije – to u potpunosti zavisi od zakona tržišne vrednosti koji vladaju na podrucju na kome se nalazi Vaša imovina. Ako imovinu nije dodeljena za stanovanje, Vi ne možete da primate kiriju.

Visinu kirije odreduje KAI na osnovu sadašnje vrednosti imovine a po instrukcijama lokalne vlasti. Visina kirije, prema tome, nije stvar dogovora bilo koje od strana, niti vlasnika niti podstanara. Ako mislite da možete da postignete vecu cenu kirije za Vašu imovinu na privatnom tržištu, možete da raskinete dogovor sa KAI kad god Vi to želite (pogledajte dole navedeno).

Kiriju uzima KAI mesecno nakon što se uplati pocetni depozit i jedna uplata unapred u visini jedne mesecne kirije. Ako ne bude placao kiriju, KAI ce iseliti podstanara. Depozit ce pokriti eventualno neplacenu kiriju ili ce biti vracena podstanaru ako se ugovor o davanju pod kiriju raskine.Kako se preracunava kirija? 

KAI preračunava mesečnu kiriju na osnovu vrednosti imovine čiju procenu vrši opštinska poreska uprava. Na osnovu procene vrednosti imovine, sledeći faktori se uzimaju u obzir da bi se odredila tačna visina kirije koja se plaća, a to su: vek trajanja imovine procenjen na maksimalno 80 godina za stambene objekte, mesečna kamata na štednju u bankama po prosečnoj visini 3,72%, odbitak zbog nepostojanja usluga vlasnika imovine (ne primenjuje se ako vlasnik imovine pruža usluge). Kirija se plaća samo za imovinu koja je podobna za stanovanje a 5% administrativnih troškova KAI odbija radi pokrivanja troškova usluge izdavanja pod zakup nosiocu imovinskog prava.

Mesečna kirija se izračunava po sledećoj formuli:

Komercijalna i Stambena Imovina - Cena = (A x B x D x E + F - G) / 12
Poljoprivredna Imovina - Cena = A x C x D

A: Broj kvadratnih metara
B: Opštinska PORESKA vrednost (ovu vrednost procenjuje opština i procena se vrši svake godine)
C: Cena po kvadratnom metro (zavisi od klase zemljišta)
D: 25% uskladivanje na osnovu stanja u kojem je imovina
E: Godišnji povrat uloga (mesecna kamata na štedne uloge u iznosu procene od 3,72%)
F: Vrednost fizicke amortizacije imovine (vek trajanja imovine procenjen na maksimum od 40 godina za stambenu/komercijalnu imovinu)
G: 10% odbitak ako nema usluga vlasnika imovine (ne primenjuje se ako vlasnik pruža usluge)


Ko je podstanar? 

Kada Vaša imovina bude ukljucena u program izdavanja pod kiriju, Vi ste ovlastili KAI da nade podstanara. Mi cemo oglasiti da se Vaša imovina izdaje i napraviti ugovor sa podstanarom po našem izboru.

Kako otkazati iznajmljivanje i izaci iz KAI programa?  

Ugovor o iznajmljivanju možete raskinuti u bilo koje vreme pismenim dopisom upucenim kancelariji KAI. Na osnovu tog dopisa, mi cemo obavestiti podstanara i izmiriti racune. Ovaj postupak bi mogao da potraje i do tri meseca za stambenu i komercijalnu imovinu,a za poljoprivredno zemljište ugovor o iznajmljivanju ce biti prekinut nakon isteka ugovora od godinu dana.

Koliko ce koštati usluge koje pruža KAI?  

KAI odbija od mesecne kirije troškove u visini do 5% da bi pokrila administrativne troškove usluga izdavanja pod kiriju imovine nosioca imovinskog prava. Osim toga, ostali troškovi u vezi sa imovinom (kao što su osiguranje i porez) mogu biti oduzeti od kirije u skladu sa važecim zakonom.

Molimo Vas da obratite pažnju na cinjenicu da neke privatne banke naplacuju usluge prenosa novcanih sredstava na racun Vaše banke. Na Kosovu su te tarife niske ali ako želite da podižete novac sa racuna u banci koja je izvan Kosova, cena usluge banke može biti do €15 po isplati.

Kako proveriti kiriju online?  

KAI odbija od mesecne kirije troškove u visini do 5% da bi pokrila administrativne troškove usluga izdavanja pod kiriju imovine nosioca imovinskog prava. Osim toga, ostali troškovi u vezi sa imovinom (kao što su osiguranje i porez) mogu biti oduzeti od kirije u skladu sa važecim zakonom.

Molimo Vas da obratite pažnju na cinjenicu da neke privatne banke naplacuju usluge prenosa novcanih sredstava na racun Vaše banke. Na Kosovu su te tarife niske ali ako želite da podižete novac sa racuna u banci koja je izvan Kosova, cena usluge banke može biti do €15 po isplati.

Kako postati podstanar u imovini stavljenoj pod KAI upravu? 

Vrlo lako. Ako tražite stan koji želite da iznajmite na Kosovu, zakažite posetu jednoj od naših kancelarija kliknite ovde za najbliziju KAI kancelariju i ne zaboravite da ponesete ličnu kartu, morate isto tako da znate vašu sadašnju adresu, broj telefona i ako imate email adresu, kao i informacije o vašem bankovnom računu.

Službenici KAI će Vam pomoći i pružiti sve potrebne informacije o tome kako da iznajmite imovinu koja je ušla u program KAI izdavanja pod kiriju. Da vidite sve imovine dostupne za kiriju kliknite ovde.


Kako izabrati imovinu i sklapati ugovor o iznajmljivanju? 

KAI program izdavanja pod kiriju ima povoljne stanove i kuće za iznajmljivanje na Kosovu. 
Nakon što ste odabrali imovinu koja je na raspolaganju, KAI će sa Vama sklopiti ugovor o zakupu. Ugovor će biti sklopljen na godinu dana sa mogućim produžavanjima od po godinu dana.

KAI izdaje imovinu u ime nosioca imovinskog prava koji je odlučio da stavi svoju imovinu pod upravu KAI.
Imovina se izdaje “onakva kakva jeste” (fotografije mogu biti a i ne moraju biti verodostojne). KAI ili nosioc imovinskog prava neće pružati nikakve usluge niti vršiti popravke na imovini. Svaku popravku ćete morati da obavite o svom trošku.


Kakve cene i dažbine uklucuje za izdavanje imovine? 

KAI će odrediti visinu kirije na osnovu trenutne vrednosti imovine prema proceni opštinske poreske uprave. Kiriju će sakupljati KAI mesečno.
Cene su povoljne u odnosu na tržišni nivo cena.

Kada sklapate ugovor o zakupu trebate da platite kiriju za tekući mesec plus depozit (2 mesečne kirije). Ovaj depozit i eventualna kamata će Vam biti vraćeni na kraju perioda zakupa pod uslovom da ste redovno plaćali mesečnu kiriju i sve potrebne dažbine i da niste odgovorni za štetu načinjenu na imovini tokom perioda zakupa.

Ako ne uplatite kiriju u skladu sa ugovorom o zakupu KAI će pokrenuti postupak iseljenja.


Kako postanar moze raskidati ugovora o iznajmljivanju? 

Vi ili nosioc imovinskog prava možete da odlučite da raskinete ugovor o zakupu u bilo koje doba, uz otkazni rok od dva meseca, počevši od 1. u narednom mesecu. Na primer: ako Vi ili nosioc imovinskog prava napismeno zatražite raskid ugovora od KAI 12 aprila Vaša prava i obaveze traju do 30 juna.

Prirodan istek ugovora o zakupu: na kraju ugovorenog perioda (1 godina), biće Vam ponuđen novi ugovor od 1 godine, pod uslovom da nosioc imovinskog prava nije zatražio povrat imovine i da ste Vi ispunili svoje obaveze iz ugovora o zakupu.

Kako da trazite dostupne imovine? 

Preporucujemo da sacuvajte uplatince u izvrsenoj uplati I potpisani ugovor jos dav meseca nakon sto se iselite is imovine.

Ako zelite, mozete nas kontaktirati telefonom od Ponedeljka do Petka (08:00-16:30) na +381 38 249 936


 

Molimo Vas da obratite pažnju na to da:

KAI ne garantuje da cete imati prihod od Vaše imovine. Ako se imovina ne iznajmi pod kiriju, ne može se ocekivati ni prihod od nje.

Ako podstanar ne plati kiriju, tada nema ni uplate Vama. Ako podstanar ne plati kiriju, KAI ce izvršiti iseljenje iz imovine i pokušati da nade nove podstanare koji ce placati kiriju.

KAI ne preuzima odgovornost za štetu napravljenu na imovini u slucaju da dode do iseljenja. Ako se proceni da je u ovom procesu imovina postala neadekvatna za stanovanje, KAI ce vratiti imovinu u posed nosiocu imovinskog prava.KAI „Direktna linija“
Ako zelite, mozete nas kontaktirati telefonom od Ponedeljka do Petka (08:00-16:30) na +381 38 249 936
Podržavaju
 
2008 © KAI Sva prava zadržana. Ueb dizajn KAI